Skip to content

lcd với i2c arduino code: Hướng dẫn sử dụng màn hình LCD với Arduino

Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno

lcd with i2c arduino code

LCD với mã i2c Arduino

LCD (Liquid Crystal Display) là một loại màn hình hiển thị được sử dụng rộng rãi trong các dự án Arduino. Nó cho phép bạn hiển thị các thông tin như ký tự, số liệu hoặc biểu đồ trên một màn hình nhỏ. Tuy nhiên, việc kết nối LCD trực tiếp với Arduino có thể gây ra sự phức tạp và tốn nhiều chân GPIO của bạn. Đây là lý do tại sao sử dụng mô-đun I2C để kết nối LCD với Arduino là một giải pháp phổ biến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với LCD và mã i2c Arduino.

Cài đặt môi trường làm việc với LCD và Arduino

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt các thư viện cần thiết để làm việc với LCD. Để làm điều này, hãy truy cập vào Arduino IDE và sau đó nhấp vào “Cài đặt” và chọn “Quản lý thư viện”. Trong thanh tìm kiếm, nhập “LiquidCrystal_I2C”.

Sau đó, chọn phiên bản phù hợp nhất và nhấn nút “Cài đặt” để cài đặt thư viện.

Khai báo các thư viện cần thiết

Sau khi cài đặt thành công thư viện LiquidCrystal_I2C, tiến hành khai báo thư viện trong mã Arduino của bạn bằng cách thêm đoạn mã sau:

#include
#include

Kết nối module LCD với Arduino

Tiếp theo, chúng ta cần kết nối mô-đun LCD với Arduino. Mô-đun LCD I2C có hai chân chính: chân SDA và chân SCL. Kết nối chúng đến các chân tương ứng trên Arduino (chân A4 và chân A5) như sau:

Arduino A4 -> Mô-đun SDA (Data)
Arduino A5 -> Mô-đun SCL (Clock)

Cấu hình địa chỉ của mô-đun I2C

Trước khi tương tác với mô-đun LCD qua I2C, chúng ta cần xác định địa chỉ của nó. Mặc định, địa chỉ I2C của mô-đun LCD là 0x27 hoặc 0x3F.

Để tìm địa chỉ chính xác, hãy sử dụng code sau:

#include

void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial);

Serial.println(“\nI2C Scanner”);
}

void loop()
{
byte error, address;
int nDevices;

Serial.println(“Scanning…”);

nDevices = 0;
for (address = 1; address < 127; address++) { Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.println(address, HEX); nDevices++; } else if (error == 4) { Serial.print("Unknown error at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.println(address, HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); } Sau khi chạy code trên, bạn sẽ nhận được tất cả các địa chỉ I2C của các thiết bị được kết nối với Arduino. Tìm địa chỉ tương ứng với mô-đun LCD của bạn và ghi nhớ nó để sử dụng trong code Arduino tiếp theo. Thiết lập hiển thị và hiện thị thông tin trên màn hình LCD Sau khi hoàn tất công đoạn trên, chúng ta có thể bắt đầu hiển thị thông tin trên màn hình LCD. Đầu tiên, khai báo một đối tượng LiquidCrystal_I2C bằng cách sử dụng địa chỉ I2C tìm được: LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Địa chỉ I2C và kích thước màn hình (16x2) Sau đó, trong hàm setup(), ánh xạ màn hình LCD và khai báo số cột và số hàng: lcd.begin(16, 2); // Số cột và số hàng Gửi dữ liệu từ Arduino đến LCD thông qua I2C Sau khi cấu hình màn hình LCD, bạn có thể gửi dữ liệu từ Arduino đến LCD thông qua giao thức I2C. Để hiển thị một chuỗi ký tự trên màn hình LCD, sử dụng phương thức lcd.print() như sau: lcd.print("Hello, World!"); Đọc dữ liệu từ IC mở rộng đến màn hình LCD Ngoài việc gửi dữ liệu từ Arduino đến LCD, bạn cũng có thể đọc dữ liệu từ một IC mở rộng và hiển thị nó trên màn hình LCD. Để làm điều này, sử dụng phương thức lcd.setCursor() để di chuyển con trỏ truy cập đến vị trí mong muốn trên màn hình và sử dụng phương thức lcd.read() để đọc dữ liệu từ IC mở rộng. Ví dụ sau đây cho thấy cách đọc một giá trị nhiệt độ từ IC mở rộng và hiển thị nó trên màn hình LCD: int temp = analogRead(A0); // Đọc giá trị ADC từ chân A0 float temperature = map(temp, 0, 1023, 0, 100); // Chuyển đổi giá trị thành nhiệt độ lcd.setCursor(0, 1); // Đặt con trỏ truy cập tại hàng thứ 2 lcd.print("Temperature: "); lcd.setCursor(13, 1); // Đặt con trỏ truy cập tại cột 13 (phần trống sau "Temperature: ") lcd.print(temperature); lcd.print(" C"); Hiển thị các ký tự đặc biệt trên màn hình LCD sử dụng I2C Màn hình LCD I2C cũng cho phép hiển thị các ký tự đặc biệt như ký tự đôi chấm, mũi tên, biểu đồ... Để hiển thị các ký tự đặc biệt, chúng ta cần đặt con trỏ truy cập tại vị trí mong muốn và sử dụng mã hex tương ứng với ký tự đặc biệt đó. Ví dụ sau đây cho thấy cách hiển thị ký tự đôi chấm và mũi tên trên màn hình LCD: lcd.setCursor(7, 0); // Đặt con trỏ truy cập tại cột 7, hàng 0 lcd.print("\x05"); // Hiển thị ký tự đôi chấm lcd.setCursor(11, 0); // Đặt con trỏ truy cập tại cột 11, hàng 0 lcd.print("\x7E"); // Hiển thị ký tự mũi tên Điều chỉnh độ sáng và độ tắt sáng của màn hình LCD Màn hình LCD I2C cũng cho phép điều chỉnh độ sáng và độ tắt sáng thông qua giá trị đặc biệt gọi là đỉnh thời gian PWM (PWM duty cycle). Giá trị này được quy ước từ 0 đến 255, trong đó 0 đại diện cho tắt sáng hoàn toàn và 255 đại diện cho mức sáng tối đa. Để điều chỉnh độ sáng, sử dụng phương thức lcd.setBacklight() như sau: lcd.setBacklight(100); // Đặt độ sáng màn hình là 100 (tối đa) Xóa màn hình LCD và reset các thông số trạng thái về mặc định Để xóa màn hình LCD và reset các thông số trạng thái về mặc định, sử dụng phương thức lcd.clear(). Phương thức này sẽ xóa tất cả các dữ liệu hiện có trên màn hình và đặt con trỏ truy cập trở về vị trí ban đầu (cột 0, hàng 0). lcd.clear(); // Xóa màn hình và reset các thông số trạng thái về mặc định FAQs 1. LCD I2C Arduino là gì? - LCD I2C Arduino là một loại màn hình hiển thị sử dụng giao thức I2C để kết nối với Arduino. Nó giúp giảm độ phức tạp và tiết kiệm số chân GPIO của Arduino. 2. Làm thế nào để kết nối mô-đun LCD với Arduino? - Để kết nối mô-đun LCD I2C với Arduino, bạn cần kết nối chân SDA và chân SCL trên mô-đun với các chân tương ứng trên Arduino (chân A4 và chân A5). 3. Làm thế nào để cấu hình địa chỉ mô-đun I2C? - Để cấu hình địa chỉ mô-đun I2C, bạn cần sử dụng code I2C Scanner để tìm địa chỉ chính xác. Mặc định, địa chỉ I2C của mô-đun LCD là 0x27 hoặc 0x3F. 4. Làm thế nào để hiển thị thông tin trên màn hình LCD? - Để hiển thị thông tin trên màn hình LCD, sử dụng phương thức lcd.print() để gửi dữ liệu từ Arduino đến LCD thông qua giao thức I2C. 5. Làm thế nào để điều chỉnh độ sáng màn hình LCD? - Để điều chỉnh độ sáng màn hình LCD, sử dụng phương thức lcd.setBacklight() và thiết lập giá trị đỉnh thời gian PWM từ 0 đến 255. Giá trị 0 tương đương với tắt sáng hoàn toàn và giá trị 255 tương đương với độ sáng tối đa. 6. Làm thế nào để xóa màn hình LCD và reset các thông số trạng thái về mặc định? - Để xóa màn hình LCD và reset các thông số trạng thái về mặc định, sử dụng phương thức lcd.clear(). Phương thức này sẽ xóa tất cả các dữ liệu hiện có trên màn hình và đặt con trỏ truy cập trở về vị trí ban đầu (cột 0, hàng 0). Như vậy, qua bài viết này, bạn đã hiểu cách làm việc với LCD và mã i2c Arduino. Điều này giúp giảm độ phức tạp và tiết kiệm số chân GPIO của Arduino. Bạn cũng đã học được cách kết nối, cấu hình địa chỉ, hiển thị thông tin và điều chỉnh độ sáng màn hình LCD. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong các dự án Arduino của mình.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: lcd with i2c arduino code LCD I2C Arduino, LCD I2C Arduino code, LCD I2C ESP8266, I2C Arduino Uno, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, Kết nối LCD với Arduino, Kết nối LCD I2C với Arduino, Thư viện LCD I2C

Chuyên mục: Top 39 lcd with i2c arduino code

Arduino LCD I2C – Tutorial with Arduino Uno

Xem thêm tại đây: tamadong.com

LCD I2C Arduino

Màn hình LCD I2C và Arduino: Đơn giản hóa giao tiếp và hiển thị đồng thời

Màn hình LCD I2C và Arduino là một trong những phương tiện phổ biến nhất trong việc giao tiếp và hiển thị thông tin trong các dự án Arduino. Với khả năng kết nối thông qua giao thức I2C, màn hình LCD I2C cho phép chúng ta tiết kiệm nhiều chân Arduino hơn so với việc sử dụng màn hình LCD thông thường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu về cách sử dụng màn hình LCD I2C với Arduino.

**I2C là gì?**
I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức dùng để kết nối các thiết bị điện tử như vi xử lý, cảm biến và màn hình LCD. Giao thức này được sử dụng như một chuẩn trên Arduino và nhiều vi điều khiển khác. Với I2C, chúng ta có thể kết nối nhiều thiết bị vào cùng một bus giao tiếp, từ đó giảm thiểu số lượng chân được sử dụng và đơn giản hóa việc kết nối.

**Màn hình LCD I2C**
Màn hình LCD I2C là một màn hình LCD thông thường được tích hợp mạch điều khiển I2C. Chính vì thế, chúng ta không cần nhiều chân đầu ra của Arduino để điều khiển màn hình này. Một màn hình LCD I2C thông thường có độ phân giải 16×2 hoặc 20×4 (16 cột và 2 hoặc 4 hàng), có thể hiển thị được các ký tự và các biểu tượng đơn giản.

**Cách cài đặt màn hình LCD I2C**
Để sử dụng màn hình LCD I2C với Arduino, ta cần cài đặt một thư viện hỗ trợ. Trong trình quản lý thư viện Arduino IDE, ta tìm kiếm thư viện LiquidCrystal_I2C và cài đặt nó. Thư viện này giúp ta điều khiển màn hình LCD I2C và giao tiếp với Arduino thông qua giao thức I2C.

Sau khi cài đặt thư viện, chúng ta sẽ kết nối màn hình LCD I2C với Arduino. Chân SDA của màn hình I2C nối với chân Analog Input A4 trên Arduino, còn chân SCL của màn hình I2C nối với chân Analog Input A5 trên Arduino. Đồng thời, một số màn hình LCD I2C cũng yêu cầu kết nối nguồn 5V và GND từ Arduino.

**Lập trình hiển thị trên màn hình LCD I2C**
Sau khi hoàn tất kết nối, ta có thể lập trình để hiển thị thông tin trên màn hình LCD I2C. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về lập trình hiển thị chữ “Hello World!” trên màn hình LCD I2C:

“`cpp
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Địa chỉ I2C và kích thước màn hình

void setup()
{
lcd.begin(16,2); // Khởi động màn hình
lcd.print(“Hello World!”); // Hiển thị chuỗi Hello World!
}

void loop()
{
// Không cần thực hiện thêm hành động nào trong loop
}
“`

Trong ví dụ trên, ta sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C để tạo một đối tượng lcd và gọi các phương thức của nó để điều khiển màn hình LCD I2C. Đối tượng được khởi tạo với địa chỉ I2C 0x27 và kích thước màn hình 16 cột và 2 hàng. Sau đó, ta gọi phương thức begin() để khởi động màn hình và phương thức print() để hiển thị thông tin trên màn hình.

**Câu hỏi thường gặp**

1. Có thể sử dụng nhiều màn hình LCD I2C cùng một lúc không?
Có, chúng ta có thể sử dụng nhiều màn hình LCD I2C cùng một lúc bằng cách khởi tạo các đối tượng LiquidCrystal_I2C với các địa chỉ I2C và kích thước màn hình tương ứng.

2. Tôi có thể điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình LCD I2C được không?
Một số màn hình LCD I2C cho phép điều chỉnh độ sáng và độ tương phản thông qua các trimmer điều chỉnh được gắn trên mạch. Tuy nhiên, không phải tất cả màn hình LCD I2C đều có tính năng này.

3. Làm thế nào để hiển thị các biểu tượng đặc biệt trên màn hình LCD I2C?
Màn hình LCD I2C có thể hiển thị các biểu tượng đặc biệt bằng cách sử dụng bộ ký tự đặc biệt được tích hợp sẵn. Chúng ta có thể tìm hiểu về bộ ký tự này trong tài liệu của mỗi loại màn hình LCD I2C cụ thể.

4. Tôi có thể sử dụng màn hình LCD I2C với các vi điều khiển khác ngoài Arduino không?
Có, màn hình LCD I2C có thể được sử dụng với nhiều loại vi điều khiển khác nhau, miễn là chúng hỗ trợ giao thức I2C.

**Kết luận**
Màn hình LCD I2C là một công cụ hữu ích trong việc giao tiếp và hiển thị thông tin trong các dự án Arduino. Chúng cho phép tiết kiệm chân Arduino và đơn giản hóa việc kết nối thông qua giao thức I2C. Với các tính năng linh hoạt và dễ sử dụng, màn hình LCD I2C là một lựa chọn phổ biến cho các dự án Arduino.

LCD I2C Arduino code

Màn hình LCD I2C Arduino – Mã lệnh và Câu hỏi thường gặp

Màn hình LCD I2C (IIC) là một linh kiện phổ biến trong dự án Arduino. Với việc sử dụng giao tiếp I2C, màn hình LCD I2C cho phép hiển thị thông tin text và biểu đồ đơn giản một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mã lệnh và cũng như một số câu hỏi thường gặp liên quan đến màn hình LCD I2C Arduino.

Mã lệnh

Để sử dụng được màn hình LCD I2C Arduino, chúng ta cần cài đặt một thư viện hỗ trợ. Thư viện LiquidCrystal_I2C là một thư viện phổ biến và đáng tin cậy để điều khiển màn hình LCD I2C.

Đầu tiên, ta cần tải thư viện LiquidCrystal_I2C từ nguồn mở Arduino Library Manager. Sau khi cài đặt thành công, ta có thể bắt đầu sử dụng các hàm của thư viện.

Đầu tiên, chúng ta cần khai báo địa chỉ I2C của màn hình LCD I2C. Địa chỉ I2C có thể được xác định bằng cách sử dụng một công cụ quét I2C (I2C scanner). Dưới đây là một mã lệnh ví dụ cho việc khai báo địa chỉ I2C:

“`
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
“`

Sau khi khai báo địa chỉ I2C, ta có thể sử dụng các hàm để điều khiển màn hình LCD. Dưới đây là một số hàm phổ biến có sẵn trong thư viện LiquidCrystal_I2C:

1. `begin(cols, rows)`: Hàm này được sử dụng để khởi tạo màn hình LCD với số cột và số hàng tương ứng.
2. `setCursor(col, row)`: Hàm này cho phép di chuyển con trỏ hiển thị đến một vị trí cụ thể trên màn hình.
3. `print(text)`: Hàm này được sử dụng để hiển thị một chuỗi ký tự (text) lên màn hình.
4. `clear()`: Hàm này xóa toàn bộ dữ liệu đang được hiển thị trên màn hình.
5. `scrollDisplayLeft()`: Hàm này được sử dụng để cuộn màn hình sang trái một cột.
6. `scrollDisplayRight()`: Hàm này được sử dụng để cuộn màn hình sang phải một cột.

Các hàm trên chỉ là một số ví dụ. Thư viện LiquidCrystal_I2C cung cấp nhiều hàm và tùy chọn khác để điều khiển màn hình LCD I2C. Khi làm việc với một dự án cụ thể, bạn nên xem xét truy cập tài liệu API của thư viện để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về màn hình LCD I2C Arduino:

Q1: Tại sao tôi không thể ghi thông tin lên màn hình LCD I2C?

A1: Có một số nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này. Hãy kiểm tra xem bạn đã khai báo đúng địa chỉ I2C của màn hình. Ngoài ra, hãy kiểm tra kết nối dây nguồn và dây I2C có đúng không. Nếu vẫn gặp vấn đề, hãy kiểm tra lại các kết nối và chắc chắn rằng bạn đã cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C đúng cách.

Q2: Làm thế nào để di chuyển con trỏ hiển thị đến một vị trí cụ thể trên màn hình LCD I2C?

A2: Sử dụng hàm `setCursor(col, row)` và chỉ định vị trí cột (col) và vị trí hàng (row) mong muốn. Lưu ý rằng đếm cột và hàng bắt đầu từ 0.

Q3: Tôi có thể sử dụng màn hình LCD I2C Arduino để hiển thị biểu đồ không?

A3: Màn hình LCD I2C có khả năng hiển thị các biểu đồ đơn giản, tuy nhiên độ phân giải thường bị hạn chế. Để hiển thị biểu đồ phức tạp hơn, bạn nên xem xét sử dụng các màn hình hiển thị đồ họa khác phù hợp hơn.

Kết luận

Màn hình LCD I2C là một phần không thể thiếu trong các dự án Arduino. Với sự hỗ trợ của thư viện LiquidCrystal_I2C và những hàm điều khiển phổ biến của nó, bạn có thể dễ dàng hiển thị các thông tin text và biểu đồ trên màn hình LCD. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đủ thông tin và trả lời được những câu hỏi thường gặp về LCD I2C Arduino.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề lcd with i2c arduino code

Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno
Arduino LCD I2C – Tutorial with Arduino Uno

Link bài viết: lcd with i2c arduino code.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này lcd with i2c arduino code.

Xem thêm: tamadong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *