Skip to content

i2c lcd với Arduino: Hướng dẫn chi tiết từ đầu

Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno

i2c lcd to arduino

Cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C

Để sử dụng màn hình LCD I2C với Arduino, trước hết bạn cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C. Thư viện này là một phiên bản tùy chỉnh của thư viện LiquidCrystal được sử dụng để giao tiếp với màn hình LCD thông qua giao thức I2C.

Để cài đặt thư viện này, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Mở Arduino IDE và nhấp vào “Sketch” trên thanh menu.

2. Di chuột xuống “Include Library” và chọn “Manage Libraries”.

3. Trong cửa sổ Quản lý thư viện, tìm kiếm “LiquidCrystal_I2C”.

4. Khi tìm thấy thư viện, nhấp vào nút “Install” để cài đặt.

5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C trong dự án của mình.

Kết nối mạch

Sau khi cài đặt thư viện, bạn cần kết nối mạch LCD I2C với Arduino. Kết nối bao gồm các chân SDA, SCL, GND và VCC.

Chân SDA của màn hình LCD I2C được kết nối với chân SDA trên Arduino.

Chân SCL của màn hình LCD I2C được kết nối với chân SCL trên Arduino.

Chân GND của màn hình LCD I2C được kết nối với chân GND trên Arduino.

Chân VCC của màn hình LCD I2C được kết nối với chân 5V trên Arduino.

Định nghĩa địa chỉ I2C của màn hình LCD

Mỗi màn hình LCD I2C sẽ có một địa chỉ I2C riêng. Để xác định địa chỉ I2C của màn hình LCD, bạn có thể sử dụng chương trình mẫu sau:

“`
#include

void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial)
{
// Đợi kết nối với Serial Monitor
}

Serial.println(“\nI2C Scanner”);
}

void loop()
{
byte error, address;
int nDevices;

Serial.println(“Scanning…”);

nDevices = 0;
for (address = 1; address < 127; address++) { Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.print("Found device at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.print(address, HEX); Serial.println(""); nDevices++; } else if (error == 4) { Serial.print("Unknown error at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.println(address, HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); // Đợi 5 giây trước khi quét lại } ``` Chương trình trên sẽ quét tất cả các địa chỉ I2C và hiển thị địa chỉ của các màn hình LCD được kết nối trong Serial Monitor của Arduino IDE. Bạn chỉ cần chạy chương trình này và kiểm tra địa chỉ I2C của màn hình LCD. Khởi tạo đối tượng LCD Sau khi xác định địa chỉ I2C của màn hình LCD, bạn có thể khởi tạo đối tượng LCD bằng cách sử dụng địa chỉ I2C đó. Dưới đây là cách khởi tạo đối tượng LCD với địa chỉ I2C 0x27: ``` #include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã bao gồm thư viện Wire và LiquidCrystal_I2C. Chúng ta đã khởi tạo một đối tượng có tên “lcd” với địa chỉ I2C là 0x27 và kích thước màn hình là 16×2.

Hiển thị ký tự lên màn hình

Để hiển thị một ký tự lên màn hình LCD, bạn có thể sử dụng phương thức “print” hoặc “write” của đối tượng LCD. Dưới đây là cách hiển thị ký tự ‘A’ lên hàng thứ nhất, cột thứ nhất của màn hình LCD:

“`
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(‘A’);
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng phương thức “setCursor” để đặt con trỏ trên hàng 0 (hàng thứ nhất) và cột 0 (cột thứ nhất) của màn hình LCD. Sau đó, chúng ta đã sử dụng phương thức “print” để hiển thị ký tự ‘A’ lên màn hình.

Hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình

Ngoài việc hiển thị một ký tự duy nhất, bạn cũng có thể hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình LCD bằng cách sử dụng phương thức “print”. Dưới đây là cách hiển thị chuỗi “Hello World!” lên hàng thứ hai, cột thứ nhất của màn hình LCD:

“`
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Hello World!”);
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng lại phương thức “setCursor” để đặt con trỏ trên hàng 1 (hàng thứ hai) và cột 0 (cột thứ nhất) của màn hình LCD. Sau đó, chúng ta đã sử dụng phương thức “print” để hiển thị chuỗi “Hello World!” lên màn hình.

Xoá màn hình

Để xoá màn hình LCD, bạn có thể sử dụng phương thức “clear” của đối tượng LCD. Dưới đây là cách xoá màn hình:

“`
lcd.clear();
“`

Di chuyển con trỏ

Nếu bạn muốn di chuyển con trỏ của màn hình LCD tới một vị trí cụ thể, bạn có thể sử dụng phương thức “setCursor” của đối tượng LCD. Phương thức này nhận vào hai tham số, hàng và cột mà bạn muốn di chuyển con trỏ tới. Dưới đây là ví dụ về cách di chuyển con trỏ tới hàng thứ hai, cột thứ ba:

“`
lcd.setCursor(2, 1);
“`

Tùy chỉnh hiển thị màn hình LCD

Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị của màn hình LCD bằng cách sử dụng các phương thức như “setBacklight”, “scrollDisplayLeft”, “scrollDisplayRight”, “blink”, “noBlink”, “cursor”, “noCursor”, “display”, “noDisplay”, “autoscroll” và “noAutoscroll” của đối tượng LCD.

Sử dụng các chức năng nâng cao

Ngoài các chức năng cơ bản mà chúng ta đã đề cập ở trên, thư viện LiquidCrystal_I2C còn cung cấp nhiều chức năng nâng cao khác để tùy chỉnh màn hình LCD theo nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chức năng này, bạn có thể tham khảo tài liệu của thư viện LiquidCrystal_I2C.

FAQs:

1. Có thể sử dụng một màn hình LCD I2C khác địa chỉ I2C không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều màn hình LCD I2C có địa chỉ I2C khác nhau cùng một lúc. Để làm điều này, bạn chỉ cần khởi tạo nhiều đối tượng LCD với các địa chỉ I2C khác nhau và sử dụng các đối tượng này để điều khiển từng màn hình LCD tương ứng.

2. Có thể sử dụng một đối tương LCD_I2C để điều khiển nhiều màn hình LCD cùng một lúc không?
Không, mỗi đối tượng LCD_I2C chỉ có thể điều khiển một màn hình LCD duy nhất. Để điều khiển nhiều màn hình LCD cùng một lúc, bạn cần khởi tạo nhiều đối tượng LCD_I2C với các địa chỉ I2C khác nhau.

3. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ I2C của màn hình LCD?
Địa chỉ I2C của màn hình LCD thường được thiết lập thông qua các chân A0, A1 và A2. Bạn có thể thay đổi địa chỉ bằng cách gắn dây các chân này với nguồn 5V (để gán giá trị 1) hoặc không gắn dây (để gán giá trị 0). Hãy kiểm tra tài liệu của màn hình LCD để biết chi tiết hơn về cách thay đổi địa chỉ I2C.

4. Tại sao màn hình LCD không hiển thị ký tự hoặc chuỗi ký tự?
Có một số nguyên nhân có thể dẫn đến việc màn hình LCD không hiển thị ký tự hoặc chuỗi ký tự. Hãy kiểm tra kết nối của bạn, đảm bảo rằng các chân SDA, SCL, GND và VCC được kết nối chính xác. Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra xem địa chỉ I2C của màn hình LCD đã được xác định đúng hay chưa. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy kiểm tra tài liệu của màn hình LCD và đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đúng các bước cài đặt và sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: i2c lcd to arduino Arduino LCD I2C, Kết nối LCD với Arduino, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, Code LCD I2C Arduino, Thư viện LCD I2C, Kết nối LCD I2C với Arduino, LCD I2C ESP8266, Giao tiếp LCD với Arduino

Chuyên mục: Top 58 i2c lcd to arduino

Arduino LCD I2C – Tutorial with Arduino Uno

Xem thêm tại đây: tamadong.com

Arduino LCD I2C

CUỘC ĐỜI VÀ CÔNG DỤNG CỦA MÀN HÌNH LCD I2C ARDUINO

Giới thiệu Arduino LCD I2C
Arduino LCD I2C là một phần mở rộng được sử dụng phổ biến để hiển thị các biểu đồ, thông báo và dữ liệu trên màn hình LCD cho mô hình Arduino. Mô-đun giao tiếp I2C trên LCD giúp tiết kiệm nhiều chân kết nối và giảm bớt công việc cáp và đi dây, đồng thời giúp tăng tốc quá trình phát triển.

Màn hình LCD I2C Arduino thường gồm một màn hình LCD TFT kích thước nhỏ và một IC driver I2C. I2C là một giao thức giao tiếp hai dây vô cùng tiện ích, giúp truyền thông tin giữa màn hình và Arduino một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Công dụng của Arduino LCD I2C
Sử dụng màn hình LCD I2C Arduino, người dùng có thể hiển thị thông tin đa dạng trên màn hình LCD như chữ, số, biểu đồ hay biểu tượng. Điều này giúp người dùng tạo ra giao diện tương tác đơn giản và dễ sử dụng cho mô hình Arduino của mình.

Mọi thông tin mà Arduino gửi đến LCD I2C đều được hiển thị ngay lập tức trên màn hình LCD, tạo ra một cách biểu diễn trực quan cho các dự án Arduino. Với khả năng hiển thị thông tin, người dùng có thể theo dõi các cảm biến, hiển thị kết quả đo lường, hoặc thậm chí hiển thị thông báo từ Arduino.

Cách sử dụng Arduino LCD I2C
Arduino LCD I2C rất dễ sử dụng và kết nối. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để bạn sử dụng một màn hình LCD I2C với Arduino:

Bước 1: Kết nối với Arduino: Kết nối chân SDA và SCL trên màn hình LCD I2C với các chân tương ứng SDA và SCL trên Arduino. Thường là chân A4 và A5 trên dòng Arduino Uno.

Bước 2: Tải thư viện: Bạn cần tải và cài đặt thư viện LCD I2C cho Arduino IDE. Thư viện giúp cho việc lập trình và giao tiếp với màn hình LCD I2C dễ dàng hơn.

Bước 3: Viết mã: Sử dụng các hàm cung cấp từ thư viện LCD I2C để điều khiển hiển thị trên màn hình LCD. Bạn có thể chỉ định vị trí hiển thị, vẽ ký tự, hiển thị dòng chữ hay số trên màn hình LCD.

Bước 4: Kết nối màn hình: Kết nối Arduino với máy tính thông qua cổng USB và nạp code vào Arduino để kiểm tra và sử dụng màn hình LCD I2C.

Arduino LCD I2C và câu hỏi thường gặp

1. Arduino LCD I2C có khác với các loại màn hình LCD thông thường không?
– Khác nhau ở chỗ màn hình LCD I2C đã tích hợp một IC driver I2C, giúp tiết kiệm chân kết nối và dễ dàng cho việc giao tiếp với Arduino.

2. Tại sao nên sử dụng Arduino LCD I2C?
– Arduino LCD I2C là một phần mở rộng phổ biến cho Arduino giúp hiển thị dữ liệu trên màn hình LCD một cách đơn giản và dễ dàng.

3. Arduino LCD I2C có tương thích với tất cả các mô hình Arduino không?
– Có, Arduino LCD I2C tương thích với hầu hết các mô hình Arduino như Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, vv.

4. Có bao nhiêu loại màn hình LCD I2C cho Arduino?
– Có nhiều loại màn hình LCD I2C khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Độ phân giải và kích thước màn hình sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại bạn muốn sử dụng.

5. Có thể điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình LCD I2C không?
– Có, thông qua việc sử dụng các lệnh trong thư viện LCD I2C, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình.

Kết luận
Arduino LCD I2C là một phần mở rộng quan trọng cho Arduino, giúp người dùng dễ dàng hiển thị thông tin trên màn hình LCD. Với sự tiện ích của giao thức I2C, Arduino LCD I2C là một trong những công cụ không thể thiếu trong các dự án Arduino. Chúng mang lại sự tiết kiệm về kết nối chân cũng như đơn giản hóa việc giao tiếp và hiển thị dữ liệu trên màn hình LCD cho người dùng.

Kết nối LCD với Arduino

Kết nối LCD với Arduino

Arduino là một nền tảng phần cứng mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các dự án điện tử. Một viễn cảnh thông thường trong các dự án Arduino là giao tiếp với màn hình LCD để hiển thị thông tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối mô-đun LCD với Arduino và viết chương trình để điều khiển nó.

Kết nối LCD với Arduino
Các bước cơ bản để kết nối mô-đun LCD với Arduino như sau:

Các thành phần cần thiết:
– Arduino (bất kỳ phiên bản nào)
– Mô-đun LCD (có thể là LCD 16×2 hoặc 20×4)
– Dây cáp kết nối (hàn dán hoặc tiện ích)
– Potentiometer 10K (để điều chỉnh độ sáng của màn hình)

1. Kết nối các chân dữ liệu:
– Chân VSS của LCD kết nối với chân GND của Arduino
– Chân VDD của LCD kết nối với chân 5V của Arduino
– Chân V0 của LCD kết nối với chân trung gian của potentiometer
– Chân RS của LCD kết nối với chân 12 của Arduino
– Chân R/W của LCD kết nối với chân GND của Arduino (để chế độ chỉ ghi)
– Chân E của LCD kết nối với chân 11 của Arduino
– Chân D4-D7 của LCD kết nối với các chân 5-8 tương ứng của Arduino

2. Kết nối đèn nền:
– Chân A của LCD kết nối với chân K đèn nền của Arduino
– Chân K của LCD kết nối với chân GND của Arduino

3. Kết nối chân Vss, Vdd, V0 và RW của potentiometer:
– Chân Vss của potentiometer kết nối với chân 5V của Arduino
– Chân Vdd của potentiometer kết nối với chân GND của Arduino
– Chân V0 của potentiometer kết nối với chân V0 của LCD
– Chân RW của potentiometer kết nối với chân GND của Arduino

4. Kết nối chân GND và 5V của Arduino:
– Chân GND của Arduino kết nối với chân GND của LCD
– Chân 5V của Arduino kết nối với chân Vdd, Vss của potentiometer

Viết chương trình điều khiển LCD
Sau khi hoàn thành kết nối vật lý, chúng ta cần viết chương trình Arduino để điều khiển mô-đun LCD. Dưới đây là một ví dụ về cách hiển thị tin nhắn “Hello World!” trên màn hình LCD:

#include

// Khai báo các chân kết nối với mô-đun LCD
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 6, d6 = 7, d7 = 8;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
// Khởi tạo màn hình LCD với số cột và dòng
lcd.begin(16, 2);
// In ra màn hình LCD
lcd.print(“Hello World!”);
}

void loop() {
// Không làm gì trong hàm loop
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thư viện LiquidCrystal để điều khiển mô-đun LCD. Hàm setup() được sử dụng để khởi tạo màn hình LCD với số cột và số dòng tương ứng. Chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm như lcd.setCursor() và lcd.print() để thay đổi vị trí và nội dung hiển thị trên màn hình.

FAQs
1. Tại sao chúng ta cần sử dụng potentiometer trong kết nối này?
– Potentiometer được sử dụng để điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD. Khi vặn potentiometer, nguồn điện đến chân V0 của LCD thay đổi, từ đó thay đổi độ sáng của màn hình.

2. Làm thế nào để biết chính xác các chân kết nối giữa LCD và Arduino?
– Để biết chính xác các chân kết nối giữa LCD và Arduino, bạn có thể tham khảo tài liệu kỹ thuật của mô-đun LCD hoặc dùng dụng cụ đo điện để xác định các chân kết nối.

3. Có thể kết nối nhiều màn hình LCD với Arduino không?
– Có, Arduino có thể điều khiển nhiều màn hình LCD thông qua các chân kết nối tương tự. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng các thư viện và mã lệnh phù hợp để điều khiển từng màn hình.

4. Tôi có thể sử dụng một màn hình LCD khác với kích thước khác được không?
– Có, bạn có thể sử dụng màn hình LCD với kích thước khác nhau như 20×4 hoặc 16×2. Tuy nhiên, bạn cần tùy chỉnh các thông số số cột và dòng trong chương trình Arduino để hiển thị đúng trên màn hình.

5. Tôi có thể sử dụng Arduino Nano thay vì Arduino Uno không?
– Có, bạn có thể sử dụng Arduino Nano, Arduino Uno hoặc bất kỳ phiên bản Arduino nào trong kết nối này. Các chân kết nối vẫn tương tự và bạn chỉ cần điều chỉnh mã lệnh Arduino tương ứng với phiên bản Arduino bạn sử dụng.

Kết luận
Kết nối mô-đun LCD với Arduino là một viễn cảnh thông thường trong các dự án Arduino. Bằng cách kết nối chính xác các chân và viết chương trình điều khiển, bạn có thể hiển thị thông tin trên màn hình LCD một cách dễ dàng. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách kết nối LCD với Arduino và ứng dụng nó vào các dự án của mình.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề i2c lcd to arduino

Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno
Arduino LCD I2C – Tutorial with Arduino Uno

Link bài viết: i2c lcd to arduino.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này i2c lcd to arduino.

Xem thêm: tamadong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *