Skip to content

dht11 lcd arduino code: Hướng dẫn lập trình cho màn hình LCD với Arduino

Temperature and humidity sensor Dht 11 with i2c LCD display

dht11 lcd arduino code

Tiến hành kết nối LCD và cảm biến DHT11 với Arduino

Để đọc và hiển thị dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 lên LCD, chúng ta cần tiến hành kết nối các thành phần này với Arduino. Bước đầu tiên là khai báo các thư viện cần thiết để làm việc với LCD và cảm biến DHT11. Hai thư viện quan trọng mà chúng ta cần là “LiquidCrystal_I2C” và “DHT”.

Khai báo thư viện cần thiết:

#include
#include
#include

Sau đó, chúng ta cần định nghĩa các chân kết nối giữa Arduino và LCD. Ở đây, chúng tôi sử dụng giao diện I2C để kết nối LCD.

#define LCD_ADDRESS 0x27 // Địa chỉ của LCD
#define LCD_COLUMNS 16 // Số cột hiển thị trên LCD
#define LCD_ROWS 2 // Số dòng hiển thị trên LCD

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

Tiếp theo, chúng ta cần định nghĩa chân kết nối của cảm biến DHT11 với Arduino.

#define DHTPIN 3 // Chân kết nối data của cảm biến DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // Kiểu cảm biến DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

Tạo biến để lấy đọc độ ẩm và nhiệt độ từ cảm biến DHT11:

float humidity;
float temperature;

Thiết lập thông số kích thước, số cột và số dòng hiển thị trên LCD:

void setup() {
lcd.begin(LCD_COLUMNS, LCD_ROWS); // Khởi tạo LCD
}

Để hiển thị dữ liệu lên LCD, chúng ta sẽ xây dựng một hàm tên là “displayData()”. Trong hàm này, chúng ta sẽ lưu trữ dữ liệu đọc từ cảm biến DHT11 và hiển thị lên LCD.

void displayData() {
lcd.clear(); // Xóa dữ liệu hiển thị trên LCD

lcd.setCursor(0, 0); // Đặt con trỏ vị trí hiển thị
lcd.print(“Do am: “);
lcd.print(humidity);
lcd.print(“%”);

lcd.setCursor(0, 1); // Đặt con trỏ vị trí hiển thị
lcd.print(“Nhiet do: “);
lcd.print(temperature);
lcd.print(“C”);
}

Thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và gán vào biến:

void readData() {
humidity = dht.readHumidity(); // Đọc độ ẩm từ cảm biến DHT11
temperature = dht.readTemperature(); // Đọc nhiệt độ từ cảm biến DHT11
}

Hiển thị nội dung đọc được từ cảm biến DHT11 lên LCD:

void loop() {
readData(); // Đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11
displayData(); // Hiển thị dữ liệu lên LCD
delay(2000); // Đợi 2 giây
}

Lặp lại quá trình đọc và hiển thị dữ liệu liên tục trên LCD. Dữ liệu sẽ được cập nhật sau mỗi khoảng thời gian 2 giây.

FAQs:

1. Làm sao để kết nối LCD và cảm biến DHT11 với Arduino?
– Để kết nối LCD, chúng ta cần kết nối các chân SDA và SCL của LCD với chân SDA và SCL tương ứng trên Arduino. Đối với cảm biến DHT11, chúng ta cần kết nối chân data của nó với một chân digital trên Arduino.

2. Tại sao chúng ta phải sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C?
– Thư viện LiquidCrystal_I2C cho phép chúng ta làm việc với LCD thông qua giao diện I2C. Việc sử dụng giao diện I2C giúp giảm số lượng chân kết nối cần thiết và thuận tiện hơn trong việc kết nối nhiều thiết bị với Arduino.

3. Làm sao để hiển thị dữ liệu từ cảm biến DHT11 lên LCD?
– Chúng ta cần sử dụng hai hàm “readData()” để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và “displayData()” để hiển thị dữ liệu lên LCD. Sau khi đọc dữ liệu từ cảm biến, chúng ta gọi hàm “displayData()” để hiển thị dữ liệu lên LCD.

4. Làm sao để cài thư viện DHT11 cho Arduino?
– Để cài đặt thư viện DHT11 cho Arduino, bạn cần mở Arduino IDE và nhấp vào “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries”. Sau đó, tìm kiếm “DHT” và cài đặt thư viện “DHT sensor library” của Adafruit.

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng kết nối LCD và cảm biến DHT11 với Arduino và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm lên LCD thông qua việc sử dụng đoạn mã DHT11 Arduino. Điều này cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để theo dõi các thay đổi trong môi trường xung quanh chúng ta.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: dht11 lcd arduino code DHT11 Arduino code, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino, dht.h arduino, DHT11 Arduino LCD, dht.h library arduino, Cài thư viện DHT11 cho Arduino, DHT11 Arduino library, Nguyên lý chuyển đổi của cảm biến DHT11

Chuyên mục: Top 81 dht11 lcd arduino code

Temperature and humidity sensor Dht 11 with i2c LCD display

Xem thêm tại đây: tamadong.com

DHT11 Arduino code

Mã Arduino cho DHT11: Hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp

DHT11 là một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các dự án Arduino. Nó cho phép bạn đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh và truyền dữ liệu đó vào vi điều khiển Arduino của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cảm biến DHT11 với mã Arduino và cung cấp một phần câu hỏi thường gặp (FAQs) ở cuối bài.

I. Chuẩn bị:
Trước khi bắt đầu, bạn cần chuẩn bị các thành phần sau đây:
1. Một module DHT11 (bao gồm cảm biến và module đọc).
2. Arduino Uno hoặc bất kỳ board Arduino nào mà bạn có.
3. Một cái breadboard và dây nối.

II. Kết nối DHT11 với Arduino:
1. Kết nối chân VCC của DHT11 với 5V trên Arduino.
2. Kết nối chân GND của DHT11 với GND trên Arduino.
3. Kết nối chân OUT của DHT11 với một chân số nào đó trên Arduino (ví dụ: chân số 2).

III. Tải và cài đặt thư viện DHT11:
1. Mở Arduino IDE trên máy tính của bạn.
2. Nhấp vào “Sketch” > “Include Library” > “Manage Libraries”.
3. Trong hộp tìm kiếm, nhập “DHT11” và nhấp Enter.
4. Chọn thư viện “DHT sensor library by Adafruit” và nhấp vào “Install”.

IV. Viết mã Arduino cho DHT11:
Sau khi đã chuẩn bị và kết nối mọi thứ, bạn có thể viết mã Arduino để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về mã Arduino để đọc và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 trên Serial Monitor:

“`arduino
#include “DHT.h”

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop() {
float humidity = dht.readHumidity();
float temperature = dht.readTemperature();

Serial.print(“Nhiệt độ: “);
Serial.print(temperature);
Serial.print(” °C | Độ ẩm: “);
Serial.print(humidity);
Serial.println(“%”);

delay(2000); // Đợi 2 giây trước khi đọc dữ liệu mới
}
“`

V. Giải thích mã Arduino:
– Để sử dụng thư viện DHT11, chúng ta cần bao gồm thư viện DHT.h.
– Dòng #define DHTPIN 2 chỉ định chân kết nối của DHT11 trên Arduino (chân số 2 trong ví dụ này).
– Dòng #define DHTTYPE DHT11 xác định loại cảm biến DHT11.
– Trong hàm setup(), chúng ta khai báo rằng chúng ta sẽ sử dụng cảm biến DHT11 ở chân DHTPIN và khởi động thư viện DHT.
– Trong hàm loop(), chúng ta đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 bằng các hàm readTemperature() và readHumidity() trong thư viện DHT.
– Chúng ta xuất giá trị nhiệt độ và độ ẩm ra Serial Monitor thông qua Serial.print() và Serial.println().
– Hàm delay(2000) đảm bảo rằng chúng ta đọc dữ liệu mới từ DHT11 sau mỗi 2 giây.

VI. FAQs (Câu hỏi thường gặp):
1. Có thể sử dụng cảm biến DHT22 thay cho DHT11 không?
– Có, việc thay thế DHT11 bằng DHT22 hoàn toàn khả thi. Bạn chỉ cần sửa lại mã Arduino bằng cách đổi #define DHTTYPE DHT11 thành #define DHTTYPE DHT22 và chọn chân kết nối phù hợp trên Arduino.
2. Tại sao tôi nhận được giá trị nhiệt độ hay độ ẩm không chính xác?
– Điều này có thể xảy ra nếu kết nối của bạn không chính xác hoặc cảm biến DHT11 bị lỗi. Hãy đảm bảo bạn đã kết nối đúng và kiểm tra lại dây nối. Nếu vẫn có vấn đề, hãy thử sử dụng một cảm biến DHT11 mới.
3. Tôi muốn hiển thị nhiệt độ và độ ẩm lên một màn hình LCD, tôi phải làm gì?
– Để hiển thị nhiệt độ và độ ẩm lên một màn hình LCD, bạn cần kết nối một mô-đun LCD với Arduino của bạn và sử dụng các hàm tương thích để in dữ liệu lên màn hình LCD thay vì Serial Monitor.
4. Đây là mã Arduino đơn giản nhất cho DHT11?
– Đúng vậy, mã Arduino trong ví dụ trên là một phiên bản đơn giản nhất để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11. Bạn có thể mở rộng chức năng của nó bằng cách thêm các tính năng khác như lưu trữ dữ liệu vào thẻ SD hoặc kết nối nó với mạng Internet.

Với mã Arduino và hướng dẫn chi tiết trên, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc với cảm biến DHT11 trên Arduino của mình. Chúng thực sự hữu ích trong việc giám sát môi trường xung quanh và sẽ là một phần quan trọng của nhiều dự án Arduino.

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino là một trong những cảm biến phổ biến được sử dụng trong các dự án điện tử và IoT. Với khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm cùng lúc, cảm biến này cung cấp thông tin quan trọng về môi trường xung quanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến DHT11 và cách sử dụng nó với Arduino.

Cảm biến DHT11 là một cảm biến kỹ thuật số, có thể đo nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 50 độ Celsius và độ ẩm trong khoảng từ 20% đến 90%. Với sự phổ biến và sự dễ sử dụng, nó là một lựa chọn lý tưởng cho các dự án điện tử cơ bản.

Để sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino, chúng ta cần kết nối các chân của cảm biến với Arduino. Chân VCC của cảm biến được nối với chân 5V của Arduino, chân GND nối với chân GND của Arduino và chân DATA nối với chân số 2 của Arduino. Cảm biến sử dụng giao tiếp dựa trên giao thức 1-wire, giúp giảm thiểu số lượng chân kết nối.

Sau khi kết nối chân của cảm biến, chúng ta cần lập trình Arduino để đọc dữ liệu từ cảm biến và hiển thị nó. Dưới đây là một ví dụ về chương trình mẫu để đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 và hiển thị thông tin trên màn hình LCD.

“`Arduino
#include
#include

dht DHT;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
}

void loop()
{
int chk = DHT.read11(2);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Temp: “);
lcd.print(DHT.temperature);
lcd.print(“C”);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Humidity: “);
lcd.print(DHT.humidity);
lcd.print(“%”);

delay(2000);
}
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thư viện DHT và LiquidCrystal_I2C để đọc dữ liệu từ cảm biến và hiển thị nó trên màn hình LCD. Chương trình đọc dữ liệu từ cảm biến sau đó in nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình LCD. Chương trình cũng có thời gian chờ 2 giây trước khi đọc dữ liệu mới.

FAQs:
1. Cảm biến DHT11 có thể đo nhiệt độ trong khoảng nào?
Cảm biến DHT11 có thể đo nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 50 độ Celsius.

2. Cảm biến DHT11 có thể đo độ ẩm trong khoảng nào?
Cảm biến DHT11 có thể đo độ ẩm trong khoảng từ 20% đến 90%.

3. Cần kết nối cảm biến DHT11 với Arduino như thế nào?
Chân VCC của cảm biến được nối với chân 5V của Arduino, chân GND nối với chân GND của Arduino và chân DATA nối với chân số 2 của Arduino.

4. Cần sử dụng thư viện nào để sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino?
Chúng ta cần sử dụng thư viện DHT để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và thư viện LiquidCrystal_I2C để hiển thị thông tin trên màn hình LCD.

5. Chương trình Arduino có thể hiển thị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 lên màn hình LCD không?
Có, chương trình Arduino có thể đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 và hiển thị thông tin lên màn hình LCD.

dht.h arduino

DHT.h Arduino: Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng

Arduino đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất cho các dự án điện tử DIY (làm it yourself) nhờ vào sự dễ sử dụng và linh hoạt. Một trong những công cụ quan trọng giúp Arduino giao tiếp với các cảm biến là thư viện DHT.h. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về DHT.h và cách sử dụng nó trong các dự án Arduino.

DHT.h là một thư viện giao tiếp các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm dựa trên giao thức DHT. Được phát triển bởi Adafruit, một công ty chuyên về phát triển các thành phần và bộ phận điện tử, thư viện DHT.h cung cấp các hàm và phương thức đơn giản để đọc dữ liệu từ các cảm biến DHT.

1. Cài đặt thư viện DHT.h:
– Truy cập “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries” trong Arduino IDE.
– Tìm kiếm “DHT” và chọn “DHT sensor library by Adafruit”.
– Nhấn “Install” để cài đặt thư viện.

2. Kết nối cảm biến DHT:
– Cảm biến DHT có 3 chân: VCC, GND và DATA.
– Gắn chân VCC của cảm biến vào chân 5V của Arduino hoặc nguồn điện phù hợp.
– Gắn chân GND của cảm biến vào chân GND của Arduino hoặc đất.
– Gắn chân DATA của cảm biến vào một chân kỹ thuật số trên Arduino, ví dụ: chân 2.

3. Code ví dụ:
– Để sử dụng thư viện DHT.h, chúng ta cần khai báo thư viện và tạo một đối tượng DHT:
“`
#include

#define DHTPIN 2 // Chân DATA của cảm biến DHT
#define DHTTYPE DHT11 // Loại cảm biến DHT

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
“`

– Trong hàm setup(), chúng ta cần khởi tạo thư viện DHT:
“`
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
“`

– Để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT, chúng ta sử dụng phương thức `dht.readSensor()`:
“`
void loop() {
delay(2000); // Đợi 2 giây

float humidity = dht.readHumidity(); // Đọc độ ẩm
float temperature = dht.readTemperature(); // Đọc nhiệt độ

Serial.print(“Độ ẩm: “);
Serial.print(humidity);
Serial.print(“% – “);
Serial.print(“Nhiệt độ: “);
Serial.print(temperature);
Serial.println(“°C”);
}
“`

4. Các câu hỏi thường gặp về DHT.h Arduino:
– Q: Thư viện DHT.h hỗ trợ những loại cảm biến nào?
A: Thư viện DHT.h hỗ trợ DHT11, DHT21 và DHT22.

– Q: Cách chỉnh sửa chân DATA kết nối với Arduino?
A: Chỉnh sửa giá trị `DHTPIN` trong code để phù hợp với chân DATA mà bạn sử dụng.

– Q: Tại sao đọc dữ liệu từ cảm biến DHT luôn trả về giá trị 0?
A: Có thể nguyên nhân là kết nối không chính xác hoặc cảm biến bị hỏng. Hãy kiểm tra lại kết nối và đảm bảo cảm biến hoạt động bình thường.

– Q: Làm cách nào để đo nhiệt độ theo độ Fahrenheit?
A: Sử dụng phương thức `dht.readTemperature(true)` để đọc nhiệt độ theo độ Fahrenheit.

– Q: Tôi có thể sử dụng thư viện DHT.h trên các phiên bản Arduino khác nhau không?
A: Có, thư viện DHT.h tương thích với hầu hết các phiên bản Arduino.

Thông qua việc sử dụng thư viện DHT.h, người dùng Arduino có thể dễ dàng đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ các cảm biến DHT trong các dự án điện tử của mình. Thư viện này cung cấp các phương thức tiện lợi và đơn giản, giúp việc giao tiếp với cảm biến trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang làm việc với các dự án Arduino liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm, hãy thử sử dụng thư viện DHT.h để tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề dht11 lcd arduino code

Temperature and humidity sensor Dht 11 with i2c LCD display
Temperature and humidity sensor Dht 11 with i2c LCD display

Link bài viết: dht11 lcd arduino code.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này dht11 lcd arduino code.

Xem thêm: tamadong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *